Petrogrand

  • Välkommen till Petrogrand

    Petrogrands övergripande affärsidé är att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser

- Petrogrand AB 0.00 SEK 0

BRENT 46.10 USD 0.4

Aktuellt

   

Petrogrand har publicerat sin årsredovisning för 2016

 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PETROGRAND AB (PUBL)

Aktieägarna i Petrogrand AB (publ), org.nr 556615-2350 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 juni 2017 klockan 14:30 vid Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 14:00.

Följ länken för fullständig kallelse.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

·         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 juni 2017,

·         dels senast tisdagen den 20 juni 2017 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde antingen skriftligen till Petrogrand AB (publ), Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm, eller per e-post agm@petrogrand.se med angivande av fullständigt namn och gärna person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt uppgift om biträde, i förekommande fall gärna även uppgift om ombud. Antalet biträden får högst vara två (2). För att underlätta inpasseringen vid stämman ska anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan s.k. rösträttsregistrering ska vara genomförd tisdagen den 20 juni 2017 och måste därför begäras av aktieägaren hos förvaltaren i god tid före denna dag.

   

 

Välkommen till Petrogrand

Petrogrands övergripande affärsidé är att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser. Petrogrand skall även förvalta och förädla ryska oljetillgångar samt vid gynnsamma tillfällen avyttra upparbetade tillgångar och licenser.

Arbetet med att lokalisera förslag på möjliga investeringar i målbolag eller licenser sker i samarbete med vårt ryska kontaktnät såsom investmentbanker och myndighetsorganisationer.

Målet är att genom investeringar i den ryska oljesektorn bli ett av Sveriges ledande oljebolag på den ryska marknaden.