Petrogrand

 • Välkommen till Petrogrand

  Petrogrands övergripande affärsidé är att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser

 • Två licensområden

  Nizhnepaninsky och Muromsky-2

 • Nizhnepaninsky

  31,3 miljoner ton C3 resurser

 • Muromsky-2

  20,5 miljoner ton C3 resurser

Petrogrand AB 4.61 SEK -0.07

BRENT 47.75 USD -0.34

Aktieägarna i Petrogrand AB (publ), org. nr. 556615-2350 ("Bolaget") kallas till extra bolagsstämma måndagen den 26 januari 2015 kl. 11.30 på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 11.00.

Handlingar till extra bolagsstämma 26 januari 2015.

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt

Styrelsens förslag

Fairness opinion

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 januari 2015,

 • dels senast tisdagen den 20 januari 2015 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde antingen skriftligen till Petrogrand AB (publ), Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm, eller per e-post agm@petrogrand.se med angivande av fullständigt namn och gärna person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara två (2). För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan rösträttsregistrering ska vara genomförd tisdagen den 20 januari 2015 och måste därför begäras av aktieägaren hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ett eller flera ombud ska tillse att sådant ombud till stämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten och registreringsbeviset (eller annan behörighetshandling) får inte vara utfärdade tidigare än fem år före stämman. 

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.petrogrand.se samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

 

 

 

Välkommen till Petrogrand

Petrogrands övergripande affärsidé är att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser. Petrogrand skall även förvalta och förädla ryska oljetillgångar samt vid gynnsamma tillfällen avyttra upparbetade tillgångar och licenser.

Arbetet med att lokalisera förslag på möjliga investeringar i målbolag eller licenser sker i samarbete med vårt ryska kontaktnät såsom investmentbanker och myndighetsorganisationer.

Målet är att genom investeringar i den ryska oljesektorn bli ett av Sveriges ledande oljebolag på den ryska marknaden.